Afghanistan
Maggie October 14, 2013

AN SAIGHDEAR

Sgeul an uamhais!

A taomadh  bho bhilean
pongail an fhir- naigheachd..
“Fhuair saighdear eile bas ann an Afghanistan

Chaidh fios a leigeil gu theaghlach
Thuirt  ceannard  na reisimeid
Gun d’fhuair e bas mar ghaisgeach
Ag cosnadh  dha  fhein duais- cogaidh
A dion a rioghachd
A deanamh an obair anns an robh tlachd aige
Theid a chorp a sgeith dhachaidh
‘S theid a adhlaicheadh le mor urram agus greadhneachas”
Mo ghille og!

Am bu ghaisgeach thu an glaicean fuar aognaidh a bhais

‘s ne cliu do rioghachd a neartaich thu
anns  a’ bhruaillean
nuair dh’fhailnich do threoir
s tu nad shineadh
‘ann an sgire choimheach choigreachail Helmand
 measg fineachan
fuilteach
ain-diadhaidh,aingidh?

De dhuit-se
duaisean-cogaidh airson gaisge?
oraidean-molaidh mora
fada

S na ceudan a tional air na sraidean
Le neonachas 
 a feithibh chum amharc air do ghiulain
a shileadh dheoir
a tilgeadh rosan
geal is dearg
Thig smal air an duais -gaisga
Seargaidh na blathan
Theid di-chuimhne air briathran
Sgapaidh na ceudan ud
obair la a feitheamh
Gach aon cho trang
S’cha chuimhnichear THUSA nas mo
A mhain---
Taisgte ann an cridhe do mhathar
Tha craidh do-leighis
- Air nach toir iocshlaint feachd
A triall fo leon
gach la ann an dubhar sgailean dorcha
As eugmhais solais

 

Criosaidh NicIomhair, Breascleit

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: