Am Fear Teiche
Maggie September 08, 2013

Thainig a bhardachd Am Fear Teiche a sgriobh Murchadh MacFarlain gu ar aire an diugh.

S ann aig a bha an leirsinn:.

       Nuair bhios ain-iochd an àite truais
       A' riaghladh shìos 's a 'riaghladh shuas
       'S nach nochd fear iochd mur faigh e duais,
       'S do Nagasaki nithear luath,

       'S nach casaid Crìosdaidhean aon uair
       Ach orms Di-Dòmhnaich o'n chaidh cuairt,
Séisd:-
Their mi, theirigeadh an saoghal bun-os-cionn
Theirigeadh, ach tarruingidh mi phlaide mu mo cheann,

O Rìgh tarruingidh, O tarruingidh mi srann.

       Nuair bhios clann-daoin' le dìobhail céill
       Ri moidheadh tur-sgrios air a chéil
       Le boms na h-atom 's hydrogen,

Sèisd:
       Nuair bhios eaglaisean a' teagasg gràidh
       'S iad ri chéile mar dhà nàmh,
        Suas togaidh mise mo dhà làimh, 

Seisd:
           Nuair bios an Ruis 's Ameiriga mhór
             Le bus ri bus is dòrn ri dòrn,
          A'bagairt tur-sgrios a thoirt oirnn
         Is mise is tus' mar fheòirean feòir
          Ar guth-gearain lag gun treoir

         Mar air iarunn fuar an t-òrd, Nuair gheibh mi m'aran air bòrd grinn
'S gun mheas air treabhaich' bochd an fhuinn
Le fhallus tha toirt arain dhuinn,
'S a chì air teilidh mi 's a chluinn

Fear eile sgriachail àird a chinn
'S nì mile not  e 's an aon oidhch',

Sèisd:  

  
Nam bu shlat thomhais luach ar duais
   Cha bhiodh am fear nach d'chuir ri buain,
    Nuair chì me neach le fallus gruaidh,
    Neach eile càrnadh ionmhais suas
     A dhealachas ris aig beul na h-uaigh,
      Their mi "Cheartais, cà 'il do bhuaidh?"


Nuair thruailleas sinne gu ar deòin
Am muir, an t-iasg, agus na h-eòin,
S an abhainn uair deoch ás na dh'òl
Na bochan truaillt'gun innt'nì beò,
Is Nemesis a; bagradh oirnn,
Seadh, dìoghaltas dearg air linn-na-sògh,Sèisd

Nuair bhios Crìostaidhean ag innse dhuinn
Mu dhùthaich ghrinn taobh thall na h-aibhn'
Anns nach bi bròn no duine tinn
'S am bi iad sòlasach ri seinn
'S gun chabhag oirre faighinn innt'
'S m' eas-creidimh-sa ri 'g iarraidh cinnt,

Sèisd

Nuair bhios g'a chéile daoin' am fuath
S nach bi iad réidh ré réis a cuairt,
Sìos an rathad beag geàrr th'eadar creadhail agus uaigh,
Seisd:


Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: