CD Cailleach an Deacoin
Maggie September 29, 2019
CD Ur Cailleach an Deacoin bho Clach Press.  

CD UR

Tha Clach Press air guth agus geur chainnte Chailleach an Deacoin a thoirt beo air CD. Thug Murchadh MacMhathainn à Leòdhas beatha ga Cailleach an Deacaoin an iomadh ‘sketch’ as nam 60an. A falbh nam consairtean eadar Grabhair agus Steòrnabhagh a’ tarraing air beatha làitheil muinntir nam bailtean le àbhachas agus dibhearsain.


Thog clàradh nam consairtean sin gàire chridheil nam luchd èisteachd agus guth sgairteil nam caillich, s i gun eagal bruidhinn air cuspair sam bith gu beachdail

Bheir seo luchd-eisteachd air ais gum àm far an robh poileataics na dùthaich tric am beul nan daoine, gun luaidh air an latha an diugh. Chan eil fhios cho mheud duis a ligeadh i às os chionn a’ Phàrlamaid againn, na faigheadh i cothrom.

An geur chàinnt ’s dòigh àraid air rud a chur, bha sin anns na daoine. Iad tric ’g innse an suidheachadh agus a dèanamh gach taobh den chòmhradh, dòigh aithris a bha na chur seachad eadar plòigh, atharrais agus tarring as a chèile. Cha bhiodh daoine dùmhach à cur a chèile a dhol, aig an am sin.

Tha an clàradh ri fhaighinn bho Clach Press clachpress@hotmail.com aig prìs £10.00 + postadh

Magaidh Nic a Ghobhainn


Cailleach an Deacoin, the popular 1960s Gaelic comedian from the Isle of Lewis, is now available on CD for the first time from Clach Press.

 

Cailleach an Deacoin was a humorous character created by Murdo Matheson from Gravir, Isle of Lewis. He originally created the character after a committee was formed to raise funds for the local hospital in Stornoway. The Cailleach started off appearing in sketches, and then appearing to packed halls as a solo artiste at fundraising ceilidhs. He frequently appeared in Stornoway Town Hall, and the excerpts on this CD were recorded there in the late 60's and early 70's

 

Digitised from the original reel-to-reel tapes, the CD contains two excerpts from ceilidhs recorded in Stornoway Town Hall. As well as the excerpts by the Cailleach. Domhnall Ruadh from Ness tells about how the character came to be, and also recounts parts of Murdo life story. 

 

contact clachpress@hotmail.com
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: