Cearcal Comhraidh
Maggie January 12, 2015
Bidh cearcal comhradh a toiseachadh an ath mhios ann an Ionad Nan Seann Daoine an Ceann a Bhaigh, an Steornabhagh. Bidh e tachairt gach Dihaoine bho 5 uairean agus bidh cothrom agaibh an uairsin a dhol a ghabhail orain Ghaidhlig aig a cheilidh an ath dhoras, gu 9 uairean mas e air toil. 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: