Cearcall Comhraidh 's Cearcall Seinn
Maggie February 25, 2015

Bidh Cearcall comhraidh agus cearcall seinn eadar 4.30-6.30 ann an Ionad na Seann Daoine, An Ceann  a Bhaigh, an Steornabhagh air Dihaoine 20mh, 27mh Mart agus Dihaoine 3mh Ghibhlein

Bidh ceol s orain as an dualchas ann bho 6.30-9f.

Thigeamh a d'eisteachd ri ceol Gaidhealach air a mhalodian s an fhiadhal, agus orain as an dualchas .

Cosg £3.00

Fhuair Cabraich taic bho Bord na Gaidhlig agus bho Comhairle Nan Eilean Siar airson an tachartas seo.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: