Ceilidh Na Gaidhlig
Maggie March 06, 2016

Cèilidh na Gàidhlig

Aig Cèilidh na Gàidhlig anns a’Hut air a’ Bhac, bha deilbh cluich ùra, Còisir Sgìre a’ Bhac, àmhrain agus ceòl às an dualchas. Tha Cèilidh na Gàidhlig ag amas a bhith ann an sgìrean eadar-dhealaichte gach mìos le seinneadairean às gach àite.’S ann an Grinneabhat am Bràdhghair a bhios an ath cruinneachadh air Dihaoine 29mh Ghiblein.


Thathas a targaideachd air luchd amhairc dràma na Gàidhlig a leudachadh, toirt cothrom ga luchd ionnsachaidh na Gàidhlig a bhith a’ cluinntin an cànan mar a tha e am beul nan daoine agus a’ neartachadh a’ chànan le muinntir an àite seo fhein a tighinn cruinn.

Tha am buidheann Cabraich a chur air adhart na tachartasan, a luib buidhnean iomairt ann an sgìrean fa leth, a tha a strì airson a’ Ghaidhlig a neartachadh nan coimhearsnachd fhèin. An Sgìre a’ Bhac bha Raonaid Cheannadach Iomairt Loch a Tuath CNAG, a sàs a cur air dòigh na h-oidhche. Tha Cabraich a faighinn taic bho Bòrd na Gàidhlig, Creative Scotland agus CNES.


A’gabhail pàrt sa chùirm bha Còisir Sgìre a Bhac, Cèitidh Greumach Am Bac, Còmhlann Òigridh a’ Mhelòdian Am Bac, sgoilearan Sgoil MhicNeacail agus an dealbh cluich Fèineag, Alasdair Mac’Ille Fhinnein Siabost agus Magaidh Nic a Ghobhainn na Lochan agus an dealbh cluich An Turas, Màighread Stiùbhart Am Bac, Donnchadh Shirkie An Taobh Siar, Sam MacAoidh An Taobh Siar, Anna Nic ‘Ille Fhinnein Siàbost, Nìall MacRisnidh Càrlabhagh, Dòmhnall Saunders, An Taobh Siar, Ruaraidh Dòmhnallach, Steòrnabhagh, Mairi Nic Ille Fhinnein Am Bac agus Fear an Taighe Coinneach Mòr MacIomhair.


The all Gaelic event Cèilidh na Gàidhlig at the Hut in Back included new Gaelic drama, Còisir Sgìre a’ Bhac, songs and traditional music. The next Cèilidh na Gàidhlig will be on Friday 29thApril in Grinneabhat, Bragar

The event has several targets: to strengthen the use of Gaelic in the communities, to bring drama to a new audience and to enable Gaelic learners to be immersed in the language and island culture for an evening.

Local community arts group Cabraich www.cabraich.org organised the event with the support of Rachel Kennedy Iomairt Gàidhlig a Loch a Tuath. Cabraich are grateful for the support of Bòrd na Gàidhlig, Creative Scotland and CNES”

 

Write excerpt here
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: