Ceilidh na Gaidhlig 13mh Ceitean Taigh Tasgaidh nan Eilean  
Maggie May 08, 2016
Bidh Ceilidh na Gaidhlig na mios seo ann an Taigh Tasgaidh nan Eilean ri taobh a' Chaisteil ann an Steornabhagh, Dihaoine sa tighinn an 13mh latha. Bidh drama,seanchasan agus orain ri chluintinn. Thigeamh a cheilidh. S ann 's Na Hearadh a bhios an ath fhear air 24mh den Og Mhios ann an Seallam an Taobh Tuath.   
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: