Ceilidh na Gaidhlig 1 an 2018
Maggie July 11, 2018
Bidh ceol s orain gu leor ri chluinntinn an Grinneabhat am Braghdhair oidhche Haoine. Tha Rodaidh Beag a Plasterfield air CD ur de d'orain 's puirt a' mhelodian a toirt cruinn. Thigeamh a Ghrinnebhat Dihaoine. Cumadh sibh nar cuimhne gum bi Ceilidh Na Gaidhlig ann s Na Gearranann an ath mhios. 
Tha an Cd ri fhaighinn anns an Woodlands Centre and Oifis an Stornoway Trust agus bho lewiscuturalproducts@gmail.comComments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: