Clasaichean Gaidhlig
Maggie November 27, 2017
Tha na clasaichean Gaidhlig a cumail a dol taing do Bhord na Gaidhlig agus Sgioba na Gaidhlig. Air feasgar Dihaoine bidh sinne a coinneachadh aig Taigh a' Chusbainn ann an Steornabhagh. Tha duil gum bi buidheann comhraidh a tighinn cruinn ann an uine gun a bhith fada,Agus bidh beagan mu dheidhinn cruinneachadh de sheanchasan a tighinn thugaimh a dh'aithghearr.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: