Da Dhealbh Cluich Ur
Maggie January 09, 2016
Tha Cabraich dripeil ag ionnsachadh da dhealbh chluich ur an drasta. Theid Tom s Jerry a sgriobh Alasdair a Bhocsair agus An Good Samaritan a sgriobh Eric I Domhnallach air ard urlar ann an Siabost air Dihaoine 29mh Fhoilleach aig a chiad Ceilidh na Gaidhlig 2016. S e Alasdair MacFhinnein agus Magaidh Nic a Ghobhainn na cleasaichean. Bidh na deilbh cluich air clar Ceilidh na Gaidhlig a bhios air a Bhac, tigh Tasgaidh nan eilean, Grinneabhat agus anns Na Gearrannan anns na miosan a tha romhainn.        
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: