Fiolmaichean Ionadail
Maggie January 21, 2015
Chithear fiolmaichean goirid, a chaidh a chlaradh anns na h-eileanan air Oidhce Haoine an 6mh latha den Ghearran. Bidh deich fiolmaichean rim faicinn eadar fiolmaichean Uig Media, Aignis Riots, Digiheb agus eile. Tha iomadach cuspair anns na fiolmaichean agus chan eil ginn aca nas fhaide na 10 mionaidean. Thigeamh gu Ionad nan seann dhaoine ann an Ceann a Bhaigh an Steornabhagh bho 6 uairean agus bidh ceol againn cuideachd agus copan math teatha
  
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: