Fiolmaichean ura agus ceol
Maggie February 10, 2015

Tha ceol anns an Ionad an Ceann a Bhaigh gach Dihaoine agus bha fiolmaichean ura a chaidh a dheanamh an seo fhein, cuideachd rim faicinn oidhche Haoine a chaidh. B'e am fiolm Machair Life- a Dion Machraichean na h-Alba a chiad fhear. Bha croitearan agus croitearachd gu leor ri fhaicinn ag innse mar a tha gleidhteachas a cumail machraichean Uibhist.


Thug A Gift for King George gaire air na bha staigh agus croitear a dol as a rian a feuchainn ri cumail ris na bha air iarraidh air anns na 1900an.


S ann air Camus Uig a chaidh Leabhar na Beatha a chlaradh agus thabhair sealladh agus sgeulachd mu cogadh,gaol agus gonadh. 


Thug am fiolm an Iolaire buaidh mhor air na bha a staigh. Tha talant agus cur leis gu leor anns na bailtean. Bidh tuiilleadh fiolmaichean againn an ath mhios .

   

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: