A 'Mhairt / A' Ghiblean/ An Ceitean
Maggie March 16, 2013
Tha Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag air ais airson Leabhar 's Craic ann an Glaschu air an 23mh den mhios seo. Bidh Mairi ag innse a sgeul feasgar aig an Fheis leabhraichean san CCA. Air feasgar Diciadain an 17mh den Ghiblein sios leinn gu Cairdeas air a Bhac. Ann am Borgh air an 2nd Cheitean. Tha sinn an dochas a bhith a gabhail pairt ann an Mach ann an Deich air an 24/25 den Cheitean ann an Steornabhagh.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: