Na rainig thu fhein Yarmouth?
Maggie September 07, 2012
Bha dealbh cluich clann nighean a sgadan aig Feis na Mara ann a Yarmouth aig toiseach na mios. Da latha anns a' marquee Quay Notes and Talkie Bits, a measg seanchas 's bardachd 's eile. Fhuair sinn a-mach gu robh an Yard a b' abhaist a bhith aig Duncan Maciver an curair a Steornabhagh (1937), fhathast mar a bha e,  agus gu bheil e nis mar phart den Time and Tide Museum. 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: