Bata nan Sailm
Maggie July 31, 2015

Tha Cabraich an luib Bata nan Sailm an cois an neach ealain Deirdre Ni Mhathuna. Tha seo a cumiseachadh air mar a bhiodh iad a seinn na sailmean anns na h-eathraichean, nuair a bha iad a dol dhan eaglais, a tighinn thairis air Loch Erisort an Sgire nan Loch. Nochdaidh leabhar bardachd, a sgriobh Domhnall S Moireach agus chruthaich Uisdean Brydon, an comhdach agus an leabhar gu tur. Theid a cur air beulaimh dhaoine Dimairt an 8mh latha den Sultain an Ionad na Woodlands an Steornabhagh.  

 Seo an fiolm goirid a chaidh a dheanamh bho chionn da mhios  https://vimeo.com/psalmboat  ,

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: