Tachartasan
Maggie July 05, 2016

Tha Cabraich a luiginn taing do gach duine a thug taic ga Ceilidh na Gaidhlig, tachartas gach mios, a bha gu tur anns an Ghaidhlig.


A luib Ceilidh na Gaidhlig bha da dhealbh cluich ur, seanchasan, orain agus bardachd.
Chaidh an tachartas a chur air adhairt an Seallam An Taobh Tuath Na Hearadh, Ionad Urras Bradhghair agus Arnal, A Hut air a Bhac le cuideachadh bho Comunn na Gaidhlig air an oidhche, agus Taigh Tasgaidh nan Eilean, Steornabhagh le cuideachadh air an oidhche bho Comataidh Mod Nan Eilean 2016.


Bhathas ag amas, air measadh a dheanamh air a mhios seo (An Iuchair). Seo cuid de na beachdan a thainig thugainn. Bha luchd ionnsachaidh na Gaidhlig a faireachdainn gun do lean iad na bha tachairt agus gun tug e adhartas air an cuid eolais. Fhuair na cleasaichean, seinneadairean agus seanchaidhean buannachd agus toileachas as na tachartasan. Chord na tachartasan ris an luchd amhairc anns gach sgire. 

 
Thainig iarrtas bho buidhnean seann daoine airson tachartas tron an latha.
Chaidh na cinn la seo a dhearbhadh aig an ire seo. Tha da bhuidhean eile gun dearbhadh na cinn la san Lunasdal agus san Sultainn.
21mh Iuchair Club Lon Nis, Comann Eachdraidh Nis.
6mh   Damhair Club Young at Heart, Clann MacQ Borgh.


Bidh am plana airson a Gheamhradh 16-17 a reir de na beachdan agus an iarrtas a thig bho na buidhnean coimhearsnachd.


Feumar taing a thoirt ga Bord na Gaidhlig agus Sgioba na Gaidhlig airson an taic ga Ceilidh na Gaidhlig.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: