2022 so far De tha dol bhon uair ud?
Maggie August 28, 2022
Tha an uamhas 
Tha torr rudan air a bhith dol am bliadhna mar tha. Tha Cabraich air a bhith ag obair an cois Stress Monkey Solutions CIC a deanamh tachartas mun cuairt an eilein, A cruinneachadh dhaoine a bhruidhinn mu na cuimhneachainn a tha aca mu croiteachd agus doigh beatha nan eileanaich

Tha Cabraich a luib an Taigh Ceilidh, aite coimhearsnachd a bhios a fosgaileadh air Sraid na Eaglaise ann an Steornabhagh a dh'aithghearr. 

Cuideachd tha leabhar Rotal Iasgairean Leodhais agus Na Hearadh air a thaghadh son duais.   

Bho thig an geamhradh tha tachartas anns an amhairc ann an iomadh sgire. Eadar taic le innela tecnigeach, daoine a tha call an cuimhne, obair laimgh, bardachd agus eile.  
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: