Niall Odhar agus an Iorram Niseach
Maggie July 17, 2014

Have you heard the 400 year old  rowing song known as an Iorram Niseach and the bloody Clan Macleod story behind it? The tale was related by Niall Odhar the modern day Shawbost Pirate ( Murdo Macleod) last night at the Falmadair ceilidh. The song was sung Maggie Smith.

Iorram Niseach

Iomair thusa, chòinnich chridhe
Nèill a mhic 's na hò rò

Iomaraidh gu laidir rioghainn

Nèill a mhic 's na hò rò
Hay rò, hù ò rò.


Tha eagal mòr air mo chridhe
Gur e bìrlinn Nèill a' tha tighinn


No sgòth chaol mhic Thormoid oidhear.

Ach 's truagh nach robh mi fhìn 's Niall Odhar

An lagan beag os cionn Dhùn Odhail

Biodag am làimh 's Niall bhith fodham;

Dhearbhadh fhèin gun deigheadh i domhainn.

S gum biodh fuil a chlèibh na ghobhal, 

(Write body here)
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: